ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត ជូនដល់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត ជូនដល់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ
[ ថ្ងៃទី ២២ សីហា ២០១២ ]