រចនាសម្ព័ន្ធសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកណ្តាល

បញ្ជីរាយនាម

ល.រ

គោត្តនាម-នាម

តួនាទី

សេចក្តីទទួលស្គាល់

ផ្សេងៗ

សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្ត

 

ថ្នាក់កិត្តិយស

ឯកឧត្តម ឈុន ស៊ីរុន

ប្រធានកិត្តិយស

១២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២១-០៥-២០០៩

ឯកឧត្តម ឌុល គឿន

អនុប្រធានកិត្តិយស

១៤០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២៤-០៦-២០០៩

ឯកឧត្តម ងិន ឃន

អនុប្រធានកិត្តិយស

១៤០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២៤-០៦-២០០៩

គណៈកម្មាធិការ

ឯកឧត្តម ហេ កាន់

ប្រធាន

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

ឯកឧត្តម ហាក់ ប៊ុនធឿន

អនុប្រធាន

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

លោកស្រី សុក ថុល

ហេរញ្ញិក

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

លោកស្រី គង់ ចាន់បុស្សិបា

លេខាធិកា

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

ឯកឧត្តមឧញ៉ា ឡូវ ហ៊ឹង

សមាជិក

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

ឯកឧត្តម ជាវ តាយ

សមាជិក

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

ឯកឧត្តម មាស សឿន

សមាជិក

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

ឯកឧត្តម ទូច ផុន

សមាជិក

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

លោក នួន ផា

សមាជិក

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

១០

ឯកឧត្តម ឈឹម កន

សមាជិក

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

១១

លោកវេជ្ជ. ប្រាក់ ផន

សមាជិក

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

១២

លោក ហាក់ វ៉ាន់ឌី

សមាជិក

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

១៣

លោក ចាន់ សុខុម

សមាជិក

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

១៤

ឯកឧត្តម ទាវ សាវឿន

សមាជិកបំរុង

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩

១៥

លោក ឃ្លាំង វណ្ណធុល

សមាជិកបំរុង

១៨០ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ៣១-០៧-២០០៩