ប្រ​តិ​ទិន​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​សា​មញ្ញ របស់​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ខេត្ត​កណ្តាល​ឆ្នាំទី ១ អាណត្តិទី ២ (ពី​ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤)