សំ​ណើ​សុំ​ជួយ​ទប់​ស្កាត់​ការ​បំ​ផ្លាញ​ស្ថា​នីយ​បុ​រាណ​នៅ​ខេត្ត​កណ្តាល