សារ​លិ​ខិត​ជូន​ពរ ជូន​ចំ​ពោះ​ឯក​ឧត្តម ស ខេង ឧប​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ