រចនាសម្ព័ន្ធនៃមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត

មណ្ឌល​អភិវឌ្ឍ​ធនធានមនុស្ស​ខេត្ត ត្រូវ​ដឹកនាំ​ដោយ​គណៈកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​មណ្ឌល​មួយ និង​មាន​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​មួយ​ជា​ជំនួយការ​លើ​ការងារ​បច្ចេកទេស។