ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​នៃ​មណ្ឌល​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស​ខេត្ត រួមមាន សមាសភាព​ដូចខាងក្រោម៖

 • លោក យ៉ាំ សា​វឹង                        ទីប្រឹក្សា​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​ជាតិ​ថ្នាក់​ខេត្ត
 • លោក ទូច គឹម​ឆាន                     ទីប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​សមត្ថភាព​ខេត្ត
 • លោក បូ សាវឿន                        បុគ្គលិក​សម្របសម្រួល​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត
 • លោក សៅ សា​វី                         ទីប្រឹក្សា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខេត្ត
 • លោក ជ្រាយ ចំរើន                     ទីប្រឹក្សា​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ខេត្ត
 • លោក វ៉ាន់ ម៉ូ​នី​កា                        ទីប្រឹក្សា​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ខេត្ត
 • លោក ទិ​ត តូ                               បុគ្គលិក​ព័ត៌មានវិទ្យា​ខេត្ត
 • លោក សេត វាសនា                   ទីប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​សមត្ថភាព​ក្រុង ស្រុក
 • លោកស្រី សូ ស៊ា​ង​សុទ្ធា​រី           ទីប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​សមត្ថភាព​ក្រុង ស្រុក
 • លោកស្រី លឹម សុគន្ធា​រី             ទីប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​សមត្ថភាព​ក្រុង ស្រុក
 • លោក នឿន ប៊ុន​ជា                    បុគ្គលិក​សម្របសម្រួល​ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង ស្រុក
 • លោក ខឹម ប៊ុន​ណាត                 បុគ្គលិក​សម្របសម្រួល​ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង ស្រុក