សេចក្តីសម្រេចលេខ១៣៥ ស.ស.រ ស្តីពីការរៀបចំយន្តការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៅរដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល